Bedrijfsinformatie

Ons motto: ‘met effectief werken kwaliteit afleveren’, is zichtbaar door het hele bedrijf heen. Onderstaand wordt uitgelegd hoe wij als familiebedrijf ons motto dagelijks nastreven.

Al meer dan een eeuw lang voert de familie Burger een oer-Hollands agrarisch familiebedrijf op de zandgronden van de polder Zijpe, in de gemeente Schagen. Het Bloembollenbedrijf is in 1964 gestart door G.P. Burger (geboren 1930). Anno nu worden bloembollen op ruim 100 hectare eigen gronden geteeld, in het inmiddels het ‘grootste aaneengesloten bloembollen productiegebied van de wereld: ‘Noordelijk zandgebied’. De zandgronden van de polder ‘Zijpe’ in combinatie met de zilte zeelucht, zorgen voor een ideaal klimaat voor het telen van bloembollen. De bedrijfsvoering is in handen van de broers Rob & Jacques Burger, en vanaf 1 januari 2022 is Gijs Burger, zoon van Rob, toegetreden in de BV.

In verband met de vruchtwisseling worden er jaarlijks diverse percelen land verhuurd en ook bij gehuurd. Daarnaast worden er bloembollen in het buitengebied (lees: buiten de regio) geteeld.

Een jaar rond zijn Rob & Jacques Burger bezig met het telen van kwalitatief hoogstaande bloembollen. Deze werkzaamheden worden samen gedaan met de vaste medewerkers:

Martin Verschoor     (vanaf september 2010 - en dus al meer dan 12,5 jaar!)

Jenny van der Poel   (vanaf september 2015)

Daarnaast werken de echtgenotes, eigen kinderen, diverse scholieren, huisvrouwen en tijdelijke internationale medewerkers mee tijdens de verwerking van de oogst.

Door te werken met goed gemotiveerde medewerkers, ‘up-to-date’- machines en materialen, in moderne hedendaagse bedrijfsgebouwen, zijn wij dagelijks bezig met ons motto: ‘Met effectief werken kwaliteit afleveren’.

Effectief werken en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het product als hoogste prioriteit wordt gesteld. Een goede kwaliteit afleveren houd in dat je voldoet aan de verwachting van de afnemer. Wanneer deze verwachting binnen het gehele bedrijf helder is, kan eenieder hier naar toe werken. Duidelijkheid in werkprocessen en duidelijkheid in eenieder zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden wordt bereikt door korte, directe communicatielijnen. Dit is mogelijk doordat er continue één van de directieleden op de werkvloer aanwezig is. Door medewerkers de mogelijkheid te bieden zichzelf intern te ontwikkelen, verder te ontplooien binnen het bloembollen vak, open te staan voor hun denkbeelden en ideeën, en een passende beloning te bieden, proberen wij de gemotiveerdheid bij iedereen optimaal te houden.

De hoge graad van effectiviteit wordt behaald en bewaakt door verdergaande interne mechanisatie. Dit is een dagelijks continue proces van aanpassen van bestaande mechanisatie door ideeën en/of verbeteringen. Vaak komen de verbeteringen uit het agrarisch vak zelf, maar met grote regelmaat worden eigen ideeën toegepast en slimmere innovaties gedaan.

Het ambacht bloembollen telen is in de genen doorgegeven, en met de paplepel ingegoten. Van huis uit is meegekregen dat de gronden waarmee gewerkt wordt, het kapitaal is van nu en voor de toekomst. De eeuwigheidswaarde van onze gronden geven wij hoge prioriteit aan. We staan met ons bedrijf midden in de samenleving, en hebben oog voor het effect van onze bedrijfsvoering op onszelf en de omgeving. Nauwlettend worden nieuwe studies en mogelijkheden bekeken, wanneer er aanpassingen kunnen leiden tot een positieve bijdrage aan het leefmilieu, zullen wij dit zeker toepassen. Praktijkvoorbeelden hiervan die zijn toegepast binnen ons bedrijf zijn:

Moderne spuitmachine die werkt met verhoogde luchtdrukondersteuning waardoor er minder gewasbeschermingsmiddel gebruikt kan worden. Door gebruik te maken van den computergestuurd spuit-informatiesysteem is het mogelijk het optimale spuittijdstip te berekenen. Dit is voornamelijk van belang ter bestrijding van onkruiden. Het is voor ons als bloembollenkweker van belang om de onkruiddruk zo laag mogelijk te houden omdat onkruiden in het bloembollengewas, productievermindering zal veroorzaken.

Zonnepanelen op de daken van de schuren zorgen voor groene energie, waardoor een verminderd beroep gedaan hoeft te worden op traditionele energie bronnen. Daarnaast zijn in de schuren zijn zonnedaken aangelegd. Dit is een verlaagd plafond waar warme lucht naar toe stijgt. Deze warme lucht wordt gebruikt bij het drogen van de bloembollen, waardoor de verwarmingsketel uit kan blijven.

Jaarlijks maken wij gebruik van inundatie, ofwel ‘land onderwater zetten’. Nadat de voorjaarsbloeiers zijn gerooid, wordt het perceel land omgeploegd, de drainage wordt afgedopt en het perceel wordt vanuit de omringende sloten volgepompt met water. Gedurende een periode van ongeveer 8 weken blijft het land onderwater staan, hierdoor wordt het zuurstof uit de bodem verdreven, waardoor organismen die afhankelijk zijn van zuurstof, worden gedood, waardoor onkruiden (nemathoden) worden gedood.

De waarde van een gezonde bodem is essentieel voor de landbouw, zo ook voor ons. Deze bodem waarop wij onze bloembollen telen, gebruiken wij al jaren en zijn wij erg zuinig op. Door de jaren heen blijven we ook leren van de natuur en de methoden om deze natuur te gebruiken voor onze teelten. Zo ploegen en keren we de laatste jaren steeds minder. Dit komt omdat we inmiddels weten dat de bodem uit diverse lagen bestaat. Deze lagen hebben allemaal zo hun functie, en door het diep ploegen van voorheen, gooi je de structuur eigenlijk door elkaar. Deze bodemstructuur moet zichzelf dan weer gaan zetten, en dat kost energie. Deze energie zien we liever terug in een mooi gewas. Na het oogsten zorgen we voor dat de gronden direct weer beplant worden met een groenbemester, zodat deze met hun wortels een 'boost' kunnen geven aan het microleven aan de bodem. Deze zienswijze vormt de basis voor biologisch bloembollen telen. (bron: https://www.huibertsbloembollen.nl/)

Eigen organisch afval (stro, bladresten en verwerkingsafval) wordt van onze landerijen afgereden en door compostering gerecycled. Na het verkrijgen van deze duurzame compost wordt dit uitgereden over het land ter bevordering van de organisch stofgehalte, ter verbetering van het bodemleven (kringlooplandbouw). En wanneer de bodem gezond is, geeft zij gezonde gewassen.